RODO - OŚWIATA

Szanowni Państwo!

 

W związku z tym, że zawarli Państwo z naszą szkołą umowę o świadczeniu usług edukacyjnych, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców( prawnych opiekunów) w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez Szkołę Podstawową TWP. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ szkoła nie będzie mogła jej realizować.

 

Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania i zameldowania szkoła udostępnia wyłącznie  w celu realizowania zadań statutowych Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie oraz w celach statystycznych.

 

Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 

 

Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 

Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów.

 

W naszej szkole:

  • dane osobowe nie są umieszczane na zewnątrz placówki ani w internecie a więc nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób.
  • jeśli będziemy publikować zdjęcie dziecka, to na podstawie wyrażonej zgody (umowa o świadczeniu usług edukacyjnych) przez rodzica (prawnego opiekuna).
  • uzyskanie zgody nie jest wymagane - wizerunki wykorzystane jako szczegóły większej całości.

 

Szkoła nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.

 

Podstawa Prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).