TWP

 
  

Rekrutacja do SP TWP i szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych <-link

 

UWAGA!

Rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2019/2020

do klas Szkoły Podstawowej TWP

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

Do klasy „0” przyjmowane są osoby wg kryterium kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, których rodzeństwo uczęszczało bądź uczęszcza do placówek TWP w Ciechanowie.

Aby zgłosić dziecko do klasy „0” należy wypełnić formularz w postaci elektronicznej lub pobrać go ze strony i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Uwaga!

Zespoły klasowe zostaną utworzone jeśli wnioski złoży minimum 10 kandydatów.

 Do klas szóstej , siódmej

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy do szkoły w formie elektronicznej lub pobrać ze strony i dostarczyć do sekretariatu szkoły – do 30 marca 2019r.
  • dostarczyć do szkoły do 8 kwietnia 2019r informacje na temat ocen uzyskanych przez kandydata w I semestrze klasy szóstej lub siódmej, dokumenty potwierdzające działalność pozalekcyjną, charytatywną, osiągnięcia przedmiotowe, artystyczne lub sportowe.
  •  W przypadku przekroczenia progu minimalnego - 15 kandydatów na postawie dostarczonych dokumentów zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne wg następujących kryteriów:

lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Zasady przyznawania punktów

1.

średnia ocen uzyskanych za I semestr :

 

informacja ze szkoły podstawowej opatrzona pieczęcią szkoły i podpisem wychowawcy klasy

średnia w przedziale: 5,1 – 6,0: 6pkt.

                                  4,1 – 5,0: 5pkt.

                                  3,1 – 4,0: 3pkt.

2.

postawa ucznia wyrażona oceną z zachowania za I semestr

informacja ze szkoły podstawowej opatrzona pieczęcią szkoły i podpisem wychowawcy klasy

ocena:       wzorowa:        6pkt.

                   bardzo dobra: 5pkt.

                   dobra:            4 pkt.

3.

działalność pozalekcyjna ucznia w zakresie działań charytatywnych i wolontariatu – maksymalnie 6 aktywności tego typu

zaświadczenia od osób organizujących działania charytatywne lub wolontariat

za każdą potwierdzoną działalność tego typu:                         5 pkt. 

maksymalnie:           30 pkt.

4.

działalność pozalekcyjna ucznia poprzez przynależność i pracę na rzecz zespołów artystycznych, klubów sportowych, organizacji samorządowych, fundacji – maksymalnie 6 aktywności tego typu

zaświadczeń osób prowadzących grupy, o których mowa, tj. kluby sportowe, zespoły teatralne, muzyczne, fundacje, itp.

za każdą potwierdzoną działalność tego typu:                           5 pkt. 

maksymalnie:            30 pkt.

5.

osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, tj.: tytuły finalistów i laureatów w konkursach organizowanych przez MKO, w konkursach ogólnopolskich pod patronatem MEN lub Kuratora Oświaty, w konkursach diecezjalnych, zajęcie indywidualnie I, II lub III miejsca w zawodach sportowych, artystycznych na szczeblu powiatowym lub wyższym – maksymalnie 6 osiągnięć w tym przedziale

oryginały dyplomów lub certyfikatów potwierdzających osiągnięcia

za każde potwierdzone osiągnięcie:   

                                   5 pkt. 

maksymalnie:            30 pkt.

6.

rodzeństwo kandydata uczęszcza lub uczęszczało do placówek TWP w Ciechanowie

oświadczenie rodziców na zgłoszeniu do szkoły

                                   5pkt

MAKSYMALNA LICZBA PUNKÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA W REKRUTACJI            

          110 pkt

Uwaga!

  Klasa szósta zostanie  utworzone, jeśli wnioski złoży minimum 10 kandydatów.

  Planujemy utworzenie jednego zespołu klasowego w każdym poziomie.

  Harmonogram rekrutacji na rok szk. 2019/2020

  • do 30 marca 2019r . – dostarczenie zgłoszeń do szkoły,

        do 8 kwietnia 2019 r - dostarczenie niezbędnych załączników do sekretariatu szkoły

  • do 29 kwietnia 2019r. – posiedzenie komisji rekrutacyjnej, ustalenie listy osób przyjętych do Szkoły Podstawowej TWP oraz listy rezerwowej i poinformowanie telefonicznie kandydatów i ich rodziców o wynikach rekrutacji,
  • do 13 maja 2019r – wpłacanie opłaty wpisowej oraz podpisywanie umów o kształcenie dziecka w placówce TWP,
  • do 19 maja 2019r – poinformowanie osób z listy rezerwowej o przyjęciu do szkoły, wpłacanie opłaty wpisowej oraz podpisywanie umów o kształcenie dziecka w placówce TWP, (tylko w przypadku, gdy będą wolne miejsca wynikające z rezygnacji osób z listy podstawowej), ustalenie ostatecznej listy osób przyjętych,
  • 20 maja 2019r. – 2 czerwca 2019r. – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku wolnych miejsc).

Serdecznie zapraszamy!

 

.