Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie
Podstawa prawna:
•    Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ( art. 48,53,54,70,72
•    Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
•    Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
•    Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148,1078,1287,1680,1681).
•    Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
•    Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
•    Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U. z 2018 r. poz. 214)
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31poździernika 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019rw sprawie doradztwa zawodowego( Dz. U. z 2019r poz. 325)
•Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
•    Priorytety Ministra Edukacji Narodowej
•    Statut Szkoły Podstawowej TWP .
Wstęp
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej TWP w Ciechanowie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Program wychowawczo-profilaktyczny zakłada integralność wychowania z nauczaniem. Kładzie szczególny nacisk na rozwijanie kultury osobistej, kształtowanie postaw obywatelskich, poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego narodu oraz świata, a także na pogłębianie wiedzy i świadomości ekologicznej Swoje założenia opiera również na wychowaniu estetycznym i zdrowotnym. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:
•    wyników ewaluacji wewnętrznej,
•    wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
•    ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
•    wniosków i analiz  z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.,
•    innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły - koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców.
Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.
Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:
•    powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
•    zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
•    respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
•    współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,
•    współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
•    inne .

I. Misja szkoły
Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

II. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkoły Podstawowej TWP jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:
•    kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
•    zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
•    szanuje siebie i innych,
•    jest odpowiedzialny,
•    zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
•    zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
•    jest tolerancyjny,
•    korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
•    jest ambitny,
•    jest kreatywny,
•    jest odważny,
•    jest samodzielny,
•    posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
•    szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
•    jest odporny na niepowodzenia,
•    integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
•    inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły).

III. Cele ogólne
Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
1)    fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
2)    psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
3)    społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
4)    aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
1)    poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
2)    rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
3)    kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
4)    kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
5)    prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
6)    doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
1)    dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
2)    udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
3)    przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
4)    informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
Działalność profilaktyczna obejmuje:
1)    wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
2)    wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
3)    wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:
1)    realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
2)    przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
3)    kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
4)    doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
5)    włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

Najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:
•    wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
•    przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
•    wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
•    rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
•    budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
•    przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
•    przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
•    troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:
•    zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
•    znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
•    promowanie zdrowego stylu życia,
•    kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
•    rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
•    eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
•    niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
•    wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
•    uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych
1.    Dyrektor szkoły:
•    stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
•    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
•    inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
•    stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
•    współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
•    czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
•    nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
•    nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.    Rada pedagogiczna:
•    uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
•    opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców ,
•    opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
•    uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
•    uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

3.    Nauczyciele:
•    współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
•    reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
•    reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
•    przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
•    udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
•    kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
•    rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
•    wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

4.    Wychowawcy klas:
•    diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
•    rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
•    na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
•    przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
•    zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
•    są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
•    oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
•    współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
•    wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
•    rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
•    dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
•    podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
•    współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
•    podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

5.    Zespół wychowawców:
•    opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
•    analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
•    ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
•    przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
•    inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

6.    Pedagog szkolny/psycholog:
•    diagnozuje środowisko wychowawcze,
•    zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
•    współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
•    zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
•    , współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
•    współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

7.    Rodzice:
•    współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
•    uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
•    uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
•    zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
•    współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
•    dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
•    rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

8.    Samorząd uczniowski:
•    jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
•    uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
•    współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
•    prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
•    reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
•    propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
•    dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
•    może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

V. Uroczystości szkolne
•     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
•     Ślubowanie klas pierwszych, - Pasowanie na ,,Zerówkowicza”
•     Dzień Edukacji Narodowej - ,,Śpieszmy się kochać ludzi”
•     Porządkowanie grobów nieznanego żołnierza,
- Radosna Parada Szkolna ,,Niepodległa do hymnu” - ,,Szkoła pamięta” – upamiętnienie ważnych postaci oraz wydarzeń •   Apel z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości
•    Andrzejki szkolne,
•    Mikołajki klasowe,
•    Szkolne spotkanie opłatkowe,
•    Jasełka, - Dzień Babci i Dziadka - Dzień Pluszowego Misia - Bal karnawałowy
•    Szkolne walentynki,
•    Pierwszy dzień wiosny,
•    Dzień Ziemi, - Śniadanie Wielkanocne
•    Święto Patrona Szkoły,
•    Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
•    Dzień rodziny - festyn rodzinny, - Uroczystość nadania sztandaru szkole,
•    Zakończenie roku szkolnego,

VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w Szkole Podstawowej TWP

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO
1.    Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
2.    Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych
3.    Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
4.    Utrzymanie a nawet poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.


OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:
1.    Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.
2.    Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym powyżej 90% uczniów przestrzega szkolnych norm i zasad.
3.    Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO
1.    Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
2.    W I półroczu wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
3.   Uczniowie są świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO
1.    Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
2.    Przeprowadzenie cyklu zajęć psycho edukacyjnych w klasach (wskazanie w których) na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
3.    Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO
1.    Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
2.    Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
3.    Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym -  90% uczniów w swoich zachowaniach kieruje się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.
VIII. Harmonogram działa( załącznik nr 1)
 
IX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:
1)    obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
2)    analizę dokumentacji,
3)    przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
4)    rozmowy z rodzicami,
5)    wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
6)    w analizy przypadków.
Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołanego przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie 13.09.2020r