Harmonogram działań w roku szkolnym 2020/2021 w SP TWP

– załącznik do programu profilaktyczno - wychowawczego

 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

 

 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie, drużynie),

 

 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

 

 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie postaw akceptowanych społecznie i respektowanie norm

 

 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

 

 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

 

 • troskę o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

 • profilaktykę uzależnień: nikotynizm, alkoholizm, narkomania, dopalacze, cyberprzemoc, uzależnienie od komputera, sieci, portali społecznościowych, telefonów komórkowych .

 

 • uwrażliwianie uczniów na tematy dotyczące problemów klimatycznych i ochrony środowiska

 

W zakresie działań profilaktycznych szkoła zapewni, aby uczniowie:

 

 • zapoznali się z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • poznali znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

 

 • umieli promować zdrowy styl życia, kształtowali nawyki prozdrowotne,

 

 • umieli rozpoznać sytuacje i zachowania ryzykowne, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),

 

 • eliminowali z życia szkolnego agresję i przemoc rówieśniczą,

 

 • znali niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

 

 • posiadali praktyczne umiejętności umożliwiające obronę własnych praw ze szczególnym uwzględnieniem asertywności,

 

 • potrafili dokonywać właściwych wyborów w trudnych sytuacjach,
 • potrafili skutecznie komunikować się między sobą i radzić sobie ze stresem,

 

 • potrafili budować pozytywny i realny obraz własnej osoby,

-  pogłębiali  i

wzmacniali  naturalne  systemy  wsparcia:  koleżeństwo,  przyjaźń,  zaufanie

i uczciwość,

 

-  mieli  wiedzę

i umiejętności dotyczące  zdrowia  fizycznego,  psychicznego,  społecznego

i duchowego,

 

 

 • świadomie dokonywali wyboru różnych form spędzania wolnego czasu,

 

 • rozwijali swoje pasje i zainteresowania, potrafili współpracować w zespole, byli wrażliwi na potrzeby innych,

 

 • znali zagrożenia związane z komputerem i Internetem, rozumieli zjawisko Cyberprzemocy, Cyberchorób i hejtu,

 

 • czuli się w szkole bezpiecznie,

 

 • mieli większą świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji i środków psychoaktywnych,

 

 • osiągali wyższe wyniki w nauce i wysoką frekwencję na zajęciach szkolnych,
 • wypracowali postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji,

 

 • posiadali takie umiejętności interpersonalne jak: chronienie siebie w sytuacji presji wywieranej przez grupę, asertywność, otwartość, empatia, odreagowanie napięć i budowanie udanych relacji z ludźmi,

 

 • potrafili skutecznie rozwiązywać problemy,

 

 • przestrzegali procedur związanych z bezpieczeństwem w szkole w czasie epidemii covid-19

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczych

 

 1. Dyrektor szkoły:

 

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 

 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

 

 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

 

 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

 

 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

 

 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

 

 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Rada pedagogiczna:

 

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

 

 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców,

 

 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

 

 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

 

 1. Nauczyciele:

 

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

 

 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

 

 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

 

 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

 

 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 

 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, dbałości o środowisko naturalne,

 

 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

 

 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

 

 1. Wychowawcy klas:

 

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

 

 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

 

 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

 

 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

 

 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

 

 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

 

 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

 

 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

 

 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

 

 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

 

 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

 

 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 

 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 

 1. Zespół wychowawców:

 

 • zna i stosuje zasady: postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania ( w oparciu o Statut Szkoły ),

 

 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

 

 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,

 

 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły oraz w zależności od bieżącej sytuacji.
 1. Pedagog szkolny:

 

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,

 

 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

 

 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

 

 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

 

 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

 

 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

 1. Rodzice:

 

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

 

 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

 

 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

 

 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

 1. Samorząd uczniowski:

 

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 

 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

 

 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

 

 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

 

 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/2021

 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów, predyspozycji do poszerzania wiedzy na określony temat.

 

 1. Umożliwienie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

 

 1. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.

 

 1. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji.

 

    5.Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia            oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie i w trakcie nauczania zdalnego.

 

    6.Opieka nad uczniami z orzeczeniem oraz uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 

 1. Integracja zespołów klasowych.

 

 1. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.

 

 1. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu, ekologii i działań prozdrowotnych.

 

 • Wdrażanie do budowania właściwych relacji międzyludzkich.

 

 1. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

6.Kształtowanie postawy tolerancji wobec wartości (kultura, religia, poglądy itp.) uznawanych przez innych ludzi.

 

7.Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw akceptowanych społecznie, respektowania norm.

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 

1.Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych, proekologicznych.

 

 1. Uczniowie są świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.

 

 1. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.

 

 1. Uświadamianie szkodliwego oddziaływania na organizm różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, nikotynowych, alkoholowych, e-papierosów.

 

 1. Zapobieganie uzależnieniom od urządzeń elektronicznych (komputer, telefon).
 2. Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 

 1. Promowanie, zapobieganie, kształtowanie umiejętności przestrzegania procedur związanych z bezpieczeństwem w szkole w czasie epidemii covid-19.

 

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 

 1. Kształtowanie pozytywnego i realnego obrazu własnej osoby.
 2. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.

 

 1. Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 • Właściwe relacje pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami.

 

 • Uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

 

Sfera intelektualna

 

Zadania

Forma realizacji

 

Osoby

Termin

 

 

 

odpowiedzialne

 

Rozpoznanie i

 

 

Pedagog

Cały rok szkolny

rozwijanie możliwości,

  Przeprowadzanie w

 klasach diagnoz i

i wychowawcy

 

uzdolnień i

  Obserwacji na

potrzeby

 

 

zainteresowań

  przygotowania planu pracy.

 

 

uczniów.

 

 

 

 

Rozwijanie

Przygotowanie propozycji  zajęć przez

Wszyscy

Zgodnie

zainteresowań

poszczególnych nauczycieli, prowadzenie

nauczyciele

z

i zdolności uczniów

zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań,

 

harmonogramem

 

warsztatów, konkursów, wyjścia do

 

zajęć

 

muzeum, teatru,  na

wystawy, udział  w

 

prowadzonych

 

życiu kulturalnym i intelektualnym.

 

przez konkretne

 

 przygotowanie programów artystycznych na

 

osoby oraz

 

Przygotowywanie uroczystości szkolnych, prezentowanie talentów na form szkoły.

 

kalendarzem

 

 

 

szkolnych

 

 

 

 

uroczystości

Rozwijanie

Przeprowadzanie przez nauczycieli zajęć

Wszyscy

Zgodnie

zainteresowań i

lekcyjnych i kół

z wykorzystaniem:

nauczyciele

z terminami

zdolności uczniów

- aktywizujących metod pracy,

- innowacji pedagogicznej,

- programów edukacyjnych.

 

zawartymi

 

 

 

 

w planach

 

 

 

 

wychowawczych

 

 

 

 

i rozkładach

 

 

 

 

materiału

Opieka nad uczniami z

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do

Wszyscy

Cały rok szkolny

orzeczeniami i

indywidualnych potrzeb i możliwości

nauczyciele,

 

specjalnymi potrzebami

psychofizycznych uczniów

pedagog

 

edukacyjnymi

 

 

 

 

Rozwijanie

Wprowadzanie elementów

wychowawcy,

Cały rok szkolny

umiejętności

przygotowujących

do wyboru zawodu

doradca

 

rozpoznawania

w klasach I-VI.

 

zawodowy,

 

własnych uzdolnień.

Zajęcia z doradztwa zawodowego

pedagog

 

 

w klasach VII-VIII

 

szkolny

 

Kształcenie postawy

Zajęcia artystyczne, szkolne

wychowawcy,

cały rok szkolny

twórczej

i pozaszkolne, konkursy twórczości

nauczyciele

 

 

artystycznej.

 

przedmiotów

 

 

 

 

artystycznych

 

Kształcenie

Dyskusje, lekcje  z użyciem aktywizujących

Wychowawcy

cały rok szkolny

samodzielnego

form pracy

 

i wszyscy

 

formułowania

 

 

nauczyciele

 

i wyrażania sądów.

 

 

 

 

Podnoszenie efektów

Lekcje wychowawcze i przedmiotowe

Wychowawcy,

cały rok szkolny

kształcenia poprzez

poświęconej tematyce egzaminacyjnej

nauczyciele,

 

uświadamianie wagi

i wyboru dalszej drogi edukacji

pedagog

 

edukacji i wyników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egzaminów

 

 

 

zewnętrznych.

 

 

 

Uczenie planowania

Lekcje wychowawcze poświęcone tej

wychowawcy,

cały rok szkolny

i dobrej organizacji

tematyce, praktyczne sposoby zarządzania

pedagog

 

własnej pracy

czasem, efektywna nauka w trakcie

i wszyscy

 

 

nauczania zdalnego

nauczyciele

 

Wprowadzenie

Wykorzystanie metod TIK na lekcjach,

Wychowawcy,

Cały rok szkolny

elementów TIK

zastosowanie wyżej wymienionych

nauczyciele,

 

 

elementów metod w trakcie nauczania

informatyk

 

 

zdalnego

 

 

 Sfera moralna

 

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

 

 

 

Kształtowanie

Działania propagujące kulturę

wychowawcy,

cały rok szkolny

szacunku do ludzi,

słowa, działalność charytatywna,

nauczyciele, pedagog

 

wrażliwości na

wolontariat szkolny. Działania

 

 

potrzeby drugiego

interwencyjne oparte na

 

 

człowieka, prawidłowe

osiągnięciu porozumienia

 

 

rozumienie wolności

pomiędzy stronami konfliktu

 

 

jednostki oparte na

 

 

 

poszanowaniu osoby

 

 

 

ludzkiej

 

 

 

Rozwój poszanowania

Lekcje wychowawcze, udział  w

Nauczyciele,

Cały rok, zgodnie

dziedzictwa

konkursach historycznych,

wychowawcy

z kalendarzem

narodowego

religijnych, uroczystościach

 

uroczystości

i kształtowanie

lokalnych

 

i planami

świadomości

i gminnych, akcjach

 

wychowawczymi

narodowej

społecznych. Wycieczki

 

klas

i regionalnej.

z uwzględnieniem miejsc

 

 

Świętowanie rocznic

ważnych historycznie.

 

 

i wydarzeń

Wskazywanie pozytywnych

 

 

patriotycznych

wzorców postępowania

 

 

Wskazywanie

 

 

 

autorytetów i wzorców

 

 

 

moralnych

 

 

 

Poznanie dorobku

Lekcje wychowawcze, języka

nauczyciele, wychowawcy

Cały rok, zgodnie

kulturalnego Europy,

polskiego, historii, religii, etyki,

 

z planami

świata, wykształcenie

WOS- u, wycieczki.

 

wychowawczymi

postawy tolerancji

 

 

klas i planem

i szacunku dla innych

 

 

pracy szkoły

narodów, kultur, religii

 

 

 

Uczenie właściwego

Lekcje wychowawcze ,bieżące

nauczyciele, wychowawcy

cały rok szkolny

pojęcia tolerancji,

rozmowy pedagoga, gazetki,

klas pedagog

 

odwagi w reagowaniu

plakaty klasowe

 

 

na niesprawiedliwość,

 

 

 

krzywdę drugiego

 

 

 

człowieka, agresję.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfera społeczna

 

 

 

 

 

 

 

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

 

 

 

Kształtowanie

Omówienie statutu szkoły

wychowawcy,

Wrzesień

społecznego wymiaru

i regulaminów szkolnych,

Samorząd Uczniowski

 

osoby ludzkiej

procedur – lekcje wychowawcze

 

 

w aspekcie bycia

aktywne uczestniczenie w życiu

 

 

uczniem szkoły

szkoły

 

 

Uczenie działania

Uczenie zasad samorządności

wychowawcy,

cały rok szkolny

zespołowego, tworzenia

i demokracji. Zajęcia z zakresu

nauczyciele, pedagog

 

klimatu dialogu

komunikacji społecznej, pracy

 

 

i efektywnej

w zespole, funkcjonowania

 

 

współpracy,

wśród innych, analizy sytuacji

 

 

umiejętności słuchania

problemowych i możliwości ich

 

 

innych i rozumienia ich

konstruktywnego

 

 

poglądów.

rozwiązywania.

 

 

 

Wybory do Samorządu

opiekun Samorządu

Wrzesień

 

Uczniowskiego/wybory

Uczniowskiego

 

 

samorządów klasowych,

 

 

 

Bieżąca kontrola ich

 

Cały rok szkolny

 

działalności, wybory opiekuna

 

 

 

samorządu uczniowskiego

 

 

Kształtowanie postawy

Udział w akcjach ekologicznych

nauczyciele, wychowawcy

cały rok szkolny

szacunku wobec

(sprzątanie świata i inne).Udział

 

 

środowiska

w akcjach charytatywnych

 

 

naturalnego.

na rzecz zwierząt. Wycieczki

 

 

Uwrażliwianie uczniów

krajoznawcze. Zajęcia

 

 

na tematy dotyczące

z wychowawcą, gazetki.

 

 

problemów

 

 

 

klimatycznych

 

 

 

Promowanie zdrowego

Dzień Sportu, zajęcia sportowe,

Pielęgniarka,  nauczyciel

cały rok szkolny

stylu życia.

wychowawcze o zdrowym stylu

przyrody, biologii

 

 

życia, właściwym odżywianiu

i wychowania fizycznego,

 

 

się oraz znaczeniu ruchu w życiu

wychowawcy klas

 

 

człowieka.

 

 

Kształtowanie aktywnej

Współpraca z Urzędem Pracy

doradca zawodowy,

zgodnie

postawy wobec

oraz innymi instytucjami w celu

wychowawca, pedagog

z

przyszłej pracy

uzyskania informacji o sytuacji

szkolny

harmonogramem

zawodowej oraz

na lokalnym rynku pracy

 

zajęć

wymagań rynku pracy.

Warsztaty dla klas starszych

 

opracowanym

Kształtowanie

prowadzone przez doradcę

 

przez doradcę

prawidłowego

zawodowego, (nauka

 

zawodowego ,

gospodarowania

poszukiwania pracy, analizy

 

na bieżąco

środkami finansowymi.

ofert, nauka wypełniania

 

 

Poznanie

dokumentów związanych

 

 

podstawowych

z podjęciem pracy zawodowej,

 

 

aspektów prawnych

przygotowanie do rozmowy

 

 

obowiązujących

kwalifikacyjnej przed podjęciem

 

 

uczniów

pracy), wycieczki

 

 

 

 

 

 

 

Systematyczne

Analiza frekwencji uczniów.

wychowawcy, pedagog

Cały rok szkolny

monitorowanie

Systematyczne informowanie poprzez dziennik Vulkan i szkolną tablicę ogłoszeń

szkolny, nauczyciele

 

frekwencji uczniów.

rodziców o postępach edukacyjnych, pracach domowych, klasówkach, kartkówkach itp. oraz absencji uczniów,

 

 

Współpraca z rodzicami

wywiadówkach, dniach otwartych,

 

 

w zakresie kontroli

indywidualnych spotkaniach

 

 

obowiązku szkolnego.

z rodzicami, itp.

 

 

 

Współpraca z instytucjami

 

 

 

(PCPR, MGOPS, policja, straż

 

 

 

miejska

 

 

Profilaktyka uzależnień,

 

Wychowawcy, pedagog

Cały rok szkolny

cyberchoroby,

Szkolenia ,warsztaty,  wykłady,

szkolny, specjaliści ds.

 

cyberprzemoc,

pogadanki dla uczniów

uzależnień, nauczyciele

 

uzależnienia od

i rodziców

 

 

mediów, telefonów,

 

 

 

nikotynizm, alkohol,

 

 

 

e-papierosy, środki

 

 

 

psychotropowe,

 

 

 

energetyki

 

 

 

 

 

 

 

Sfera emocjonalna

 

 

 

 

 

 

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

 

 

 

Nauka nabywania

Lekcje wychowawcze

wychowawcy, pedagog

Cały rok szkolny

świadomości własnych

 

 

 

słabych

 

 

 

i mocnych stron,

 

 

 

kształtowanie

 

 

 

samoakceptacji,

 

 

 

budowanie poczucia

 

 

 

własnej wartości

 

 

 

Kształcenie

Zajęcia integracyjne,

wychowawcy, pedagog,

Na bieżąco

umiejętności

słuchowiska, wycieczki, mecze,

nauczyciele

 

rozwiązywania

turnieje, lekcje wychowawcze

 

 

problemów bez użycia

 

 

 

siły

 

 

 

 VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Ewaluacja przeprowadzana będzie dwuetapowo poprzez:

 

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

 

 • analizę dokumentacji, przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

 

 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

 

 • analizy przypadków.

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w roku szkolnym: jesienią i wiosną.

Odpowiadać za nią będą wicedyrektorzy szkoły.