Roczny Plan Pracy Szkoły - rok szkolny 2019/2020

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2019/2020

OPARTY NA

  1. Podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
  2. Wnioskach z nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  3. Koncepcji Pracy Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie
  4. Wnioskach sformułowanych na zakończenie roku szkolnego 2019/ 2020

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe ( Dz.U z 2017 r poz 59)

Statut Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Cele i zadania w pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

  1. Wdrażanie nowatorskich metod nauczania uczniów. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  2. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym celowe i bezpieczne wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  3. Rozwijanie demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole, w tym edukacji patriotycznej, regionalnej i europejskiej oraz postaw szacunku i tolerancji..
  4. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci.
  5. W większym stopniu angażowanie rodziców w działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Wzmocnienie roli szkoły w środowisku lokalnym.
  6. Wdrażanie nowatorskich metod nauczania uczniów. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

 

1        Wdrażanie nowatorskich metod nauczania uczniów. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

 

 

Zadanie

Sposób realizacji

Efekt

Wybrane akcje- termin

Wspieranie nowoczesnych form i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły w celu umożliwienia osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi

·         Poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych, niekonwencjonalnych form i metod pracy z uczniem opartych na kreatywności i nauczaniu przez doświadczenie

·         Wdrażanie programów autorskich, innowacji pedagogicznych i dobrych praktyk

·         Wzbogacanie bazy dydaktycznej w zakresie umożliwiającym stosowanie nowatorskich form i metod nauczania

·         Upowszechnienie stosowania nowoczesnych technologii w tym rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

·         Indywidualizacja w procesie nauczania

·         Planowanie wycieczek do teatru, krajoznawczo – turystycznych, miejsc pamięci wspierających realizację treści programowych

·         Wysokie standardy pracy

·         Osiągnięcia uczniów i wysokie wyniki nauczania

·         Wykorzystanie potencjału intelektualnego uczniów w połączeniu ze zdolnościami, motywacją i umiejętnościami wdrażania technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej

·         Indywidualny sukces ucznia

·         Rozwój kreatywności i przedsiębiorczości

·         Uzyskanie informacji o osiągnięciach ucznia w celu ukierunkowania dalszej edukacji

„Szkoła twórczego myślenia”

·         Zajęcia eksperymentalne- cały rok

·         Zajęcia laboratoryjne- cały rok

·         Tydzień „ Nauk Ściśniętych” III 2020- nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

·         Festiwal projektów II 2020 nauczyciele przedmiotów

·         Festiwal talentów V p M Falęcka, p E Gulczyńska

·         Dzień Pluszowego Misia” XI 2019

·         „Kuchcikowo ”p M Fajfrowska

·         „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” IX 2019p A Surażyńska

·         „ Światowy Dzień liczby Pi” III 2020 p A Surażyńska

·         Biegi o „ Puchar Dyrektora Szkoły” p. A Jakubowski

·         „ Dzień Języków Obcych” IX p E Gulczyńska

·         „Jarmark europejski” X p M Szemplińska – Niestępska

·         „Andrzejkowe party „ p H Biernacka

·         „ HIT” – historia i turystyka –cały rok p J Hryniewicz

, Wykorzystanie wyników sprawdzianów, testów, diagnozy i promocji w celu podnoszenia jakości pracy szkoły

·         Analiza osiągnięć uczniów

oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy

·         Wzmocnienie pracy w obszarach, w których uczniowie odnoszą najsłabsze wyniki

·         Powołanie zespołów wyrównawczych z przedmiotów, z których uczniowie mają trudności

·         Udzielanie wskazówek uczniom i rodzicom, w jaki sposób pracować, by osiągać zadowolenie i satysfakcję z osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych

·         Stosowanie urozmaiconych i atrakcyjnych form i metod pracy, jako narzędzi twórczego myślenia

·         Respektowanie wskazań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

·         Poprawa efektów kształcenia i wychowania

·         Udział uczniów w kołach i zajęciach pozalekcyjnych

·         Udział uczniów w konkursach przedmiotowych zawodach sportowych, olimpiadach i konkursach organizowanych przez instytucje pozaszkolne

·         Wg harmonogramu konkursów szkolnych i pozaszkolnych

·         Udział w konkursach międzyszkolnych ustalonych w trakcie roku szkolnego

Wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów

·         Korzystanie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców

·         Promocja talentów i sukcesów uczniów na apelach, stronie internetowej szkoły, tablicach, lokalnej prasie, facebooku

·         Wzrost samooceny uczniów

·         Rozwijanie uzdolnień

·         Kreowanie własnego wizerunku

·         „ Świat w słowach i obrazach”

·         „ Obywatel świata”

·         „ Młody Artysta”

·         „Cuda z papieru”

·         „Koło taneczno – musicalowe”

·         „ Kuchcikowo”

·         „Młody informatyk”

·         „Jarmark europejski”

·         Koło „ HIT”

·         „Koło dziennikarskie”

·         „ Młodzi szachiści”

·          Koło teatralne „ Inspiracje”

·         „Zespół zgrany”

·         „Logiczny bystrzak”

·         Świat wokół mnie – children englisch

·         „ Rysowanie na ekranie’- warsztaty informatyczne

·         Wybieram mat- fiz- koło matematyczno- fizyczne

 

‘;

Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych i informatycznych w tym bezpieczeństwa w sieci.

·         Upowszechnienie stosowania multimediów i narzędzi TIK na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

·         Wykorzystanie pracowni komputerowych w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych

·         Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych

·         Sukcesywne doposażanie szkoły w sprzęt komputerowy i multimedia wraz z oprogramowaniem edukacyjnym

·         Podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli niezbędnych im do efektywnego korzystania z technologii informatycznych w pracy, na co dzień

·         Stwarzanie możliwości rozwoju osobowego ucznia i uczenia się przez przetwarzanie informacji

·         Wzrost kompetencji informatycznych, cyfrowych i komunikacyjnych uczniów

·         Zakup plansz i akcesoriów do kodowania i gier dydaktycznych

·         Dzień bezpiecznego Internetu II 2020

·         „Kodowanie na dywanie”

·         Bogacenie strony internetowej szkoły

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym celowe i bezpieczne wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

 

Zadanie

Sposób realizacji

Efekt

 Wybrane akcje- termin

Podnoszenie jakości edukacji włączającej. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

·         Zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych, językowych oraz architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom z różnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w szkole

·         Organizacja zajęć o charakterze wyrównawczym, korekcyjno – kompensacyjnym, rewalidacyjnym, logopedycznym

·         Ukierunkowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podniesienie kompetencji w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, cukrzycą rozwojową, niedosłuchem i innymi schorzeniami

·         Opracowywanie materiałów informacyjnych dla rodziców na temat symptomów dysfunkcji oraz możliwych form wsparcia i pomocy.

·         Uczeń w szkole czuje się bezpiecznie

·         Uczeń ma zapewnioną wszechstronną pomoc specjalistyczną w zakresie rozwoju psychicznego i intelektualnego

·         Rodzice uczniów mogą liczyć na pomoc szkoły w przypadku trudności dydaktycznych, wychowawczych i zdrowotnych ucznia.

·         Udział uczniów w zajęciach wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych i indywidualnych konsultacjach z nauczycielami

·         Angażowanie uczniów w prace Samorządu Klasowego

·         Angażowanie uczniów do udziału w konkursach na terenie szkoły

·         Udział w prelekcjach i pogadankach na temat bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia.

 

Edukacja informatyczna

·         Organizacja zajęć koła „Młody informatyk” i „ Rysowanie na ekranie”

·         Poznanie sposobów korzystania z różnych programów komputerowych

·         Zajęcia komputerowe w każdej klasie

·         Uczeń poznaje podstawowe zasady posługiwania się komputerem

·         Uczeń potrafi wyszukiwać potrzebne informacje

·         Uczeń dokonuje selekcji niezbędnego materiału

·         Koło „ Młody informatyk’, „Rysowanie na ekranie”

·         Zajęcia pozalekcyjne z komputerem

 

Bezpieczne korzystanie z sieci

·         Organizowanie spotkań n/t „Bezpieczeństwo w sieci”.

·         Wspieranie uczniów w bezpiecznym korzystaniu z sieci

·         Promowanie bezpiecznych programów dla uczniów

·         Upowszechnienie wiedzy n/t bezpiecznego korzystania z sieci

·         Przygotowanie do samodzielnego, bezpiecznego korzystania z sieci

·         Odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu

·         Udział uczniów w prelekcjach i pogadankach

 

7.      Rozwijanie demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole, w tym edukacji patriotycznej, regionalnej i europejskiej oraz postaw szacunku i tolerancji..

 

 

Edukacja patriotyczna, regionalna i europejska

·         Organizacja i aktywny udział w przedsięwzięciach o charakterze rocznicowym i patriotycznym na terenie szkoły i miasta

·         Uczniowie uczestniczą w konkursach o tematyce patriotycznej i regionalnej

·         Uczniowie znają miejsce i rolę Polski i Polaków w Europie

·         Uczniowie pielęgnują polską tożsamość narodową

·         Uczniowie szanują polską historię, symbole i święta narodowe

·         Rocznica Odzyskania Niepodległości XI 2019

·         Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych III 2020

·         Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej IV 2020

·         Święto Konstytucji 3 Maja

·         „ HIT”- historia i turystyka regionu

Kultywowanie lokalnych tradycji

·         Uświetnianie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych przez Zespół Zgrany

·         Promowanie ciechanowskich tradycji kulturowych przez Zespół Inspiracje i Zespół Muzikalowy

·         Udział w konkursach, projektach i przedsięwzięciach promujących regionalne tradycje, zwyczaje i obrzędy

·         Udział w projekcie „Wrzuć na luz”

·         Uczniowie znają „Swoją Małą Ojczyznę”

·         Uczniowie uczestniczą w imprezach i uroczystościach środowiskowych

·         Uczniowie promują osiągnięcia i kulturę swojego regionu

·         Wycieczka do zamku i muzeum w Ciechanowie

·         Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym i Wielkanocnym

·         Lekcje plenerowe

·         Warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe

·         Spotkania z ciekawymi ludźmi, których praca przyczyniła się do promocji regionu

 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych

·         Udział w projekcie „ Noc bibliotek”

·         Udział w kolejnej edycji „ Narodowego czytania”

·         Udział uczniów w spotkaniach w Bibliotece Publicznej

·         Wzrost kompetencji czytelniczych wśród uczniów

·         Nabycie umiejętności korzystania przez uczniów z różnych źródeł wiedzy

·         Rozwijanie wrażliwości kulturowej

·         Integracja uczniów i rodziców podczas akcji czytelniczych

 

·         Cała Polska czyta dzieciom

·         Narodowe czytanie IX

·         Październik – miesiącem bibliotek szkolnych

·         Noc bibliotek w szkole X

·         Międzynarodowy Dzień Teatru III

·         Współpraca z Biblioteką Publiczną

Kształtowanie kultury osobistej uczniów oraz kultury słowa

·         Realizacja programów wychowawczych promujących kulturę na co dzień oraz zapobiegających agresji i przemocy

·         Udział w konkursach promujących kulturę słowa

·         Bezpieczni uczniowie w szkole i poza nią

·         Uczniowie zachowują się kulturalnie w każdej sytuacji

·         Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego II

·         Konkurs recytatorski

·         Konkurs „ Opowieści z kostki”

·         Łamanie głowy i zabawy językowe

·         Koncert dla Babci i Dziadka

Rozwijanie demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole

·         Aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego

·         Udział w wolontariacie

·         Udział w inicjatywach uczniowskich promujących szkołę w ś

·         środowisku

·         udział w projektach edukacyjnych

·         Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji

·         Wyrabianie nawyków odporności na stres

·         Umiejętność pracy w zespole

·         Dzień Edukacji

·         Wróżby andrzejkowe

·         Wigilia

·         Szlachetna Paczka

Doradztwo zawodowe

·         Upowszechnienie wiedzy n/t  różnych zawodów i ich przyszłości

 

·         Uczniowie zdobywają wiedzę n/t zawodów i ich pozycji w społeczeństwie

·         Zajęcia z doradztwa zawodowego

8.      Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci.

 

 

Promocja zdrowego stylu życia- podejmowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania

·         Udział w programach prozdrowotnych

·         Udział w programie – mleko i warzywa w szkole

·         Udział w akcji „ śniadanie daje moc”

·         Udział w akcji „ zaświeć się na niebiesko”

·         Rozszerzenie oferty zajęć sportowych

·         Promowanie zdrowego stylu życia na co dzień

·         Nawyki zdrowego stylu życia

·         Utrwalone nawyki prozdrowotne

·         Prawidłowy rozwój fizyczny

·         świadomość efektów zdrowego trybu życia

·         Segregacja odpadów

·         Kuchcikowo

·         Gry i zabawy sportowe

·         Koło „Młody sportowiec”

·         Bieg o „Puchar Dyrektora Szkoły”

·         Gazetki tematyczne w klasach i na korytarzu

Działania proekologiczne wśród uczniów

·         Udział w akcjach

·         „Światowy Dzień Dobroci dla zwierząt”

·         „Mikołajki w schronisku”

·         „ Dzień Ziemi”

·         Uczniowie są wrażliwi na krzywdę i potrzeby zwierząt

·         Akcje

·         X

·         XII

·         IV

9.      Angażowanie rodziców w działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Pozycji szkoły w środowisku lokalnym.

 

 

Otwarcie szkoły na środowisko lokalne

·         Organizowanie imprez dla środowiska

·         Udział w miejskich imprezach kulturalnych i sportowych

·         Pozyskiwanie nowych sojuszników szkoły wspierających jej działalność

·         Pozytywny obraz szkoły w środowisku

·         Promowanie osiągnięć placówki

·         Otwarcie lokalnej społeczności na potrzeby szkoły

 

·         Wieczór poetycki z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości

·         Festyn Rodzinny

·         Nadanie Sztandaru Szkole

Promocja szkoły

·         Promocja szkoły na stronie internetowej i Facebooku

·         Kontakty z mediami

·         Organizowanie festynów, spotkań kulturalnych oraz Dnia Otwartego dla rodziców i środowiska lokalnego

·         Wzmocnienie pozycji placówki w środowisku

·         Zajęcia adaptacyjno- integracyjne dla uczniów 0 – I

·         Inauguracja roku szkolnego

·         Dzień Pluszowego Misia

·         Jasełka szkolne

·         Bal Karnawałowy

·         Dzień Rodziny

Udział rodziców w przedsięwzięciach w zakresie funkcjonowania szkoły

·         Rodzice partnerami szkoły- współudział w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych

·         Udział rodziców w planowaniu pracy szkoły

·         Udział rodziców w realizacji zadań wychowawczych szkoły i klasy

·         Wzmocnienie pozycji rodziców w zarządzaniu szkołą i jej funkcjonowaniu

·         Tworzenie klimatu szkoły poprzez udział rodziców w jej funkcjonowaniu

·         Pasowanie na ucznia

·         Jasełka

·         Bal karnawałowy

·         Śniadanie wielkanocne

·         Dzień rodziny

·         Zakończenie roku szkolnego

 Przyjęty do realizacji na Radzie Pedagogicznej w dniu 13.09.2019r