ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2020/2021

OPARTY NA

 1. Podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 20202021
 2. Wnioskach z nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 3. Koncepcji Pracy Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie
 4. Wnioskach sformułowanych na zakończenie roku szkolnego 2019/ 2020

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe ( Dz.U z 2017 r poz 59)

Statut Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Cele i zadania w pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 1. Wdrażanie nowatorskich metod nauczania uczniów. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 

Zadanie

Sposób realizacji

Efekt

Wybrane akcje- termin

Wspieranie nowoczesnych form i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły w celu umożliwienia osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi

 • Poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych, niekonwencjonalnych form i metod pracy z uczniem opartych na kreatywności i nauczaniu przez doświadczenie
 • Wdrażanie programów autorskich, innowacji pedagogicznych i dobrych praktyk
 • Wzbogacanie bazy dydaktycznej w zakresie umożliwiającym stosowanie nowatorskich form i metod nauczania
 • Upowszechnienie stosowania nowoczesnych technologii w tym rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
 • Indywidualizacja w procesie nauczania
 • Planowanie wycieczek do teatru, krajoznawczo – turystycznych, miejsc pamięci wspierających realizację treści programowych
 • Wysokie standardy pracy
 • Osiągnięcia uczniów i wysokie wyniki nauczania
 • Wykorzystanie potencjału intelektualnego uczniów w połączeniu ze zdolnościami, motywacją i umiejętnościami wdrażania technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej
 • Indywidualny sukces ucznia
 • Rozwój kreatywności i przedsiębiorczości
 • Uzyskanie informacji o osiągnięciach ucznia w celu ukierunkowania dalszej edukacji

„Szkoła twórczego myślenia”

 • Zajęcia eksperymentalne- cały rok
 • Zajęcia laboratoryjne- cały rok
 • Tydzień „ Nauk Ściśniętych” III 2021- nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
 • Festiwal projektów II 2021 nauczyciele przedmiotów
 • „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” X 2020 p A Surażyńska
 • „ Światowy Dzień liczby Pi” p A Surażyńska
 • „ Z turystyką za pan brat”. –cały rok n-l geografii

Wykorzystanie wyników sprawdzianów, testów, diagnozy i promocji w celu podnoszenia jakości pracy szkoły

 • Analiza osiągnięć uczniów

oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy

 • Wzmocnienie pracy w obszarach, w których uczniowie odnoszą najsłabsze wyniki
 • Powołanie zespołów wyrównawczych z przedmiotów z których uczniowie mają trudności
 • Udzielanie wskazówek uczniom i rodzicom, w jaki sposób pracować, by osiągać zadowolenie i satysfakcję z osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych
 • Stosowanie urozmaiconych i atrakcyjnych form i metod pracy jako narzędzi twórczego myślenia
 • Respektowanie wskazań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 • Poprawa efektów kształcenia i wychowania
 • Udział uczniów w kołach i zajęciach pozalekcyjnych
 • Udział uczniów w konkursach przedmiotowych zawodach sportowych, olimpiadach i konkursach organizowanych przez instytucje pozaszkolne
 • Wg harmonogramu konkursów szkolnych i pozaszkolnych
 • Udział w konkursach międzyszkolnych ustalonych w trakcie roku szkolnego

Wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów

 • Korzystanie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców
 • Promocja talentów i sukcesów uczniów na apelach, stronie internetowej szkoły, tablicach, lokalnej prasie, facebooku
 • Wzrost samooceny uczniów
 • Rozwijanie uzdolnień
 • Kreowanie własnego wizerunku

 • „Koło instrumentalno – wokalne „ Zespół zgrany”, „ Skrzaty Dominika”.”

 • „Koło informatyczne z grafiką komputerową „PIXEL .”
 • „Jarmark europejski”
 • Koło „ W kręgu historii naszego regionu – wędrówki po regionie.”
 • „Koło dziennikarskie”
 • „ Młodzi szachiści”
 •  Koło teatralne „ Inspiracje”
 • Zajęcia fakultatywne z j polskiego, matematyki, fizyki, chemii
 • Koło „W świecie wynalazków i eksperymentów” 
 • Koło „ Młodzi ekolodzy”
 • Koło plastyczne połączone ze sztuką  „ Plastyczne wędrówki przez…”
 • Koło „Młodzi ekolodzy”


‘;

Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych i informatycznych w tym bezpieczeństwa w sieci.

 • Upowszechnienie stosowania multimediów i narzędzi TIK na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • Wykorzystanie pracowni komputerowych w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych
 • Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych
 • Sukcesywne doposażanie szkoły w sprzęt komputerowy i multimedia wraz z oprogramowaniem edukacyjnym
 • Podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli niezbędnych im do efektywnego korzystania z technologii informatycznych w pracy na co dzień
 • Stwarzanie możliwości  rozwoju osobowego ucznia i uczenia się przez przetwarzanie informacji
 • Wzrost kompetencji informatycznych, cyfrowych i komunikacyjnych uczniów
 • Zakup plansz i akcesoriów do kodowania i gier dydaktycznych
 • Dzień bezpiecznego Internetu II 2021
 • Bogacenie strony internetowej szkoły

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym celowe i bezpieczne wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

 

Zadanie 

Sposób realizacji

Efekt 

Wybrane akcje- termin

Podnoszenie jakości edukacji włączającej. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

 • Zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych, językowych oraz architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom z różnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w szkole
 • Organizacja zajęć o charakterze wyrównawczym, korekcyjno – kompensacyjnym, rewalidacyjnym , logopedycznym
 • Ukierunkowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podniesienie kompetencji w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, cukrzycą rozwojową, niedosłuchem i innymi schorzeniami
 • Opracowywanie materiałów informacyjnych dla rodziców na temat symptomów dysfunkcji oraz możliwych form wsparcia i pomocy.
 • Uczeń w szkole czuje się bezpiecznie
 • Uczeń ma zapewnioną wszechstronną pomoc specjalistyczną w zakresie rozwoju psychicznego i intelektualnego
 • Rodzice uczniów mogą liczyć na pomoc szkoły w przypadku trudności dydaktycznych , wychowawczych i zdrowotnych ucznia.
 • Udział uczniów w zajęciach fakultatywnych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, specjalistycznych i indywidualnych konsultacjach z nauczycielami
 • Angażowanie uczniów w prace Samorządu Klasowego 
 • Angażowanie uczniów do udziału w konkursach na terenie szkoły
 • Udział w prelekcjach i pogadankach na temat bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia., zagrożeń epidemicznych COOVID-19

Edukacja informatyczna

 • Organizacja zajęć KOŁA „PIXEL”
 • Poznanie sposobów korzystania z różnych programów komputerowych
 • Zajęcia komputerowe w każdej klasie
 • Uczeń poznaje podstawowe zasady posługiwania się komputerem
 • Uczeń potrafi wyszukiwać potrzebne informacje
 • Uczeń dokonuje selekcji niezbędnego  materiału 
 • Koło „ PIXEL”
 • Zajęcia pozalekcyjne z komputerem w ramach zajęć świetlicowych

Bezpieczne korzystanie z sieci

 • Organizowanie spotkań n/t „Bezpieczeństwo w sieci”.
 • Wspieranie uczniów w bezpiecznym korzystaniu z sieci
 • Promowanie bezpiecznych programów dla uczniów
 • Upowszechnienie wiedzy n/t bezpiecznego korzystania z sieci
 • Przygotowanie do samodzielnego , bezpiecznego korzystania z sieci
 • Odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu
 • Udział uczniów w prelekcjach i pogadankach
 1. Rozwijanie demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole, w tym edukacji patriotycznej, regionalnej i europejskiej oraz postaw szacunku i tolerancji..
 

Edukacja patriotyczna, regionalna i europejska

 • Organizacja i aktywny udział w przedsięwzięciach o charakterze rocznicowym i patriotycznym na terenie szkoły i miasta
 • Uczniowie uczestniczą w konkursach o tematyce patriotycznej i regionalnej
 • Uczniowie znają miejsce i rolę Polski i Polaków w Europie
 • Uczniowie pielęgnują polską tożsamość narodową
 • Uczniowie szanują polską historię, symbole i święta narodowe
 • Rocznica Odzyskania Niepodległości XI 2020
 • Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych III 2021
 • Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej IV 2021
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Bohateron – udział w akcji

Kultywowanie lokalnych tradycji

 • Uświetnianie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych przez Zespół Zgrany
 • Promowanie ciechanowskich tradycji kulturowych przez Zespół Inspiracje i Zespół Muzikalowy
 • Udział w konkursach, projektach i przedsięwzięciach promujących regionalne tradycje, zwyczaje i obrzędy
 • Udział w projekcie „Wrzuć na luz”
 • Uczniowie znają „Swoją Małą Ojczyznę”
 • Uczniowie uczestniczą w imprezach i uroczystościach środowiskowych
 • Uczniowie promują osiągnięcia i kulturę swojego regionu
 • Wycieczka do zamku i muzeum w Ciechanowie
 • Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym i Wielkanocnym
 • Lekcje plenerowe
 • Warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi, których praca przyczyniła się do promocji regionu

Rozwijanie kompetencji czytelniczych

 • Udział w  projekcie „ Noc bibliotek”
 • Udział w kolejnej edycji „ Narodowego czytania”
 • Udział uczniów w spotkaniach w Bibliotece Publicznej
 • Wzrost kompetencji czytelniczych wśród uczniów
 • Nabycie umiejętności korzystania przez uczniów z różnych źródeł wiedzy
 • Rozwijanie wrażliwości kulturowej
 • Integracja uczniów i rodziców podczas akcji czytelniczych
 • Cała Polska czyta dzieciom
 • Narodowe czytanie IX
 • Październik – miesiącem bibliotek szkolnych
 • Noc bibliotek w szkole X
 • Międzynarodowy Dzień Teatru III
 • Współpraca z Biblioteką Publiczną

Kształtowanie kultury osobistej uczniów oraz kultury słowa

 • Realizacja programów wychowawczych promujących kulturę na co dzień oraz zapobiegających agresji i przemocy
 • Udział w konkursach promujących kulturę słowa
 • Bezpieczni uczniowie w szkole i poza nią
 • Uczniowie zachowują się kulturalnie w każdej sytuacji
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 
 • Łamanie głowy i zabawy językowe
 • Koncert dla Babci i Dziadka

Rozwijanie demokracji, samorządności i wolontariatu w szkole

 • Aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego
 • Udział w wolontariacie
 • Udział w inicjatywach uczniowskich promujących szkołę w ś
 • środowisku
 • udział w projektach edukacyjnych
 • Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji
 • Wyrabianie nawyków odporności na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dzień Edukacji
 • Wróżby andrzejkowe
 • Wigilia
 • Szlachetna Paczka
 • Działalność w ramach wolontariatu i PCK

Doradztwo zawodowe

 • Upowszechnienie wiedzy n/t  różnych zawodów i ich przyszłości
 • Uczniowie zdobywają wiedzę n/t zawodów i ich pozycji w społeczeństwie
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego
 1. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci.
 

Promocja zdrowego stylu życia- podejmowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania

 • Udział w programach prozdrowotnych
 • Udział w programie – mleko i warzywa w szkole
 • Udział w akcji „ śniadanie daje moc”
 • Tylko jeden dzień w tygodniu ze słodyczami
 • Rozszerzenie oferty zajęć sportowych
 • Promowanie zdrowego stylu życia na co dzień
 • Nawyki zdrowego stylu życia
 • Utrwalone nawyki prozdrowotne
 • Prawidłowy rozwój fizyczny
 • świadomość efektów zdrowego trybu życia
 • Segregacja odpadów
 • Gry i zabawy sportowe
 • Bieg o „Puchar Dyrektora Szkoły” – bieg niepodległościowy
 • Gazetki tematyczne w klasach i na korytarzu

Działania proekologiczne wśród uczniów

 • Udział w akcjach 
 • „Światowy Dzień Dobroci dla zwierząt”
 • „Mikołajki w schronisku”
 • „ Dzień Ziemi”
 • Uczniowie są wrażliwi  na krzywdę i potrzeby zwierząt
 • Akcje
 • X
 • XII
 • IV
 1. W większym stopniu angażowanie rodziców w działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym.
 

Otwarcie szkoły na środowisko lokalne

 • Organizowanie imprez dla środowiska
 • Udział w miejskich imprezach kulturalnych i sportowych
 • Pozyskiwanie nowych sojuszników szkoły wspierających jej działalność
 • Pozytywny obraz szkoły w środowisku
 • Promowanie osiągnięć placówki
 • Otwarcie lokalnej społeczności na potrzeby szkoły
 • Wieczór poetycki z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • Festyn Rodzinny

Promocja szkoły

 • Promocja szkoły na stronie internetowej i Facebooku
 • Kontakty z mediami
 • Organizowanie festynów, spotkań kulturalnych oraz Dnia Otwartego dla rodziców i środowiska lokalnego
 • Wzmocnienie pozycji placówki w środowisku
 • Zajęcia adaptacyjno- integracyjne dla uczniów 0 – I
 • Inauguracja roku szkolnego
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Jasełka szkolne
 • Bal Karnawałowy
 • Dzień Rodziny

Udział rodziców w przedsięwzięciach w zakresie funkcjonowania szkoły

 • Rodzice partnerami szkoły- współudział w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych
 • Udział rodziców w planowaniu pracy szkoły
 • Udział rodziców w realizacji zadań wychowawczych szkoły i klasy
 • Wzmocnienie pozycji rodziców w zarządzaniu szkołą i jej funkcjonowaniu
 • Tworzenie klimatu szkoły poprzez udział  rodziców w jej funkcjonowaniu
 • Pasowanie na ucznia
 • Jasełka 
 • Bal karnawałowy
 • Śniadanie wielkanocne
 • Dzień rodziny
 • Zakończenie roku szkolnego